Terma dan Syarat

Laman web ini dimiliki dan dikendalikan oleh Ansky Company Limited 103 Albert Embankment, London SE17TLUnited Kingdom.

Ia adalah terma dan syarat pembaca yang mengakses dan membaca laman web sexdollsoff.com (“sexdollsoff.com”), iaitu nama dagangan untuk salah satu produk elektronik yang dicipta oleh sexdollsoff , yang sexdollsoff menyediakan bahan yang diterbitkan di sexdollsoff.com atas dasar bahawa ia menafikan semua waranti berkenaan dengan perkara yang sama sama ada nyata atau tersirat. Hak undang-undang anda sebagai pengguna tidak terjejas.

Halaman ini (bersama-sama dengan Polisi Privasi, Polisi Pemulangan dan Polisi Penghantaran) memberitahu anda maklumat tentang kami dan terma dan syarat undang-undang di mana kami menjual mana-mana produk yang disenaraikan di tapak web kami kepada anda.

Terma ini akan digunakan untuk mana-mana kontrak antara kami untuk penjualan produk kepada anda. Sila baca syarat ini dengan teliti dan pastikan anda memahaminya, sebelum memesan sebarang produk dari tapak kami. Sila ambil perhatian bahawa sebelum membuat pesanan anda akan diminta untuk bersetuju dengan syarat ini. Jika anda enggan menerima syarat ini, anda tidak akan dapat memesan sebarang produk dari tapak kami.

Kami meminda syarat ini dari semasa ke semasa. Setiap kali anda ingin memesan produk, sila semak syarat ini untuk memastikan anda memahami terma yang akan digunakan pada masa itu.

Dengan membuat pesanan di sexdollsoff.com, anda mengisytiharkan bahawa anda berada pada umur yang sah untuk membeli item tersebut. Jika kami mendapati bahawa anda tidak berhak secara sah untuk memesan barangan tertentu, kami tidak akan diwajibkan untuk melengkapkan pesanan tersebut.

Semua pesanan yang dibuat oleh anda melalui laman web sexdollsoff.com adalah tertakluk kepada penerimaan dan ketersediaan. Kami mungkin memilih untuk tidak menerima pesanan anda atas sebarang sebab.

Harga produk adalah betul semasa memasukkan maklumat, walau bagaimanapun, kami berhak untuk menukar harga tanpa notis awal (walaupun kami akan memaklumkan anda jika sebarang perubahan harga sedemikian menjejaskan pesanan anda).

Untuk mengelakkan keraguan, tiada kontrak akan wujud antara anda dan sexdollsoff untuk penjualan mana-mana produk oleh sexdollsoff kepada anda melainkan dan sehingga sexdollsoff menghantar e-mel kepada anda yang mengesahkan bahawa ia telah menghantar produk anda.

Untuk membatalkan kontrak mengikut hak undang-undang anda untuk berbuat demikian, anda hanya perlu memberitahu kami bahawa anda telah memutuskan untuk membatalkannya. Sila lihat Polisi Pemulangan kami untuk mendapatkan maklumat lanjut.

sexdollsoff mematuhi Akta Perlindungan Data. Kami tidak akan menyerahkan butiran anda kepada mana-mana pihak ketiga tanpa kebenaran anda terlebih dahulu. Kami hanya menggunakan maklumat peribadi anda mengikut Dasar Privasi kami.

Sebarang bahan yang terdapat dalam halaman sexdollsoff.com, termasuk teks atau imej tidak boleh disalin, diterbitkan semula, diterbitkan semula, dimuat turun, disiarkan, disiarkan atau dihantar dalam apa jua cara kecuali untuk kegunaan bukan komersial peribadi anda sendiri. Anda dengan ini bersetuju untuk tidak menyesuaikan diri, mengubah atau mencipta sebarang karya terbitan daripada mana-mana bahan yang terkandung dalam laman web ini. Selain itu, bahan tersebut tidak boleh digunakan untuk sebarang tujuan lain selain untuk kegunaan peribadi dan bukan komersial anda sendiri.

sexdollsoff menyediakan laman web sexdollsoff.com 'sebagaimana adanya' dan tidak menjamin bahawa fungsi yang terkandung dalam bahan yang terkandung dalam tapak ini tidak akan terganggu atau bebas ralat, bahawa kecacatan akan diperbetulkan, atau bahawa tapak ini atau pelayan yang menyediakannya bebas daripada virus atau pepijat atau mewakili fungsi penuh, ketepatan, kebolehpercayaan bahan.

Di samping itu, sexdollsoff tidak membuat (dan menafikan semua) representasi atau waranti dalam apa jua bentuk, nyata tersirat, berkenaan dengan laman web sexdollsoff atau maklumat atau kandungan yang disertakan dalam tapak ini.

Ini tidak menjejaskan hak berkanun anda berhubung dengan barangan dan kesesuaiannya untuk tujuan dan kualiti yang memuaskan.

Sehubungan dengan penggunaan laman web sexdollsoff.com (termasuk sebarang pesanan produk), sexdollsoff tidak akan bertanggungjawab:

untuk kerugian yang tidak dapat diramalkan oleh kedua-dua pihak semasa kontrak dibuat

bagi kerugian yang tidak disebabkan oleh sebarang pelanggaran di pihak pembekal

untuk kerugian perniagaan dan/atau kerugian kepada bukan pengguna

Kami tidak sama sekali mengecualikan atau mengehadkan liabiliti kami untuk:

(a) kematian atau kecederaan diri yang disebabkan oleh kecuaian kami;

(b) penipuan atau penipuan palsu;

(c) sebarang pelanggaran terma yang tersirat oleh seksyen 12 Akta Jualan Barang 1979 (hakmilik dan pemilikan senyap);

(d) sebarang pelanggaran terma yang tersirat oleh seksyen 13 hingga 15 Akta Jualan Barang 1979 (perihalan, kualiti yang memuaskan, kesesuaian untuk tujuan dan sampel; dan

(e) produk yang rosak di bawah Akta Perlindungan Pengguna 1987;

Anda bersetuju untuk menggunakan laman web ini hanya untuk tujuan yang sah, dan dengan cara yang tidak melanggar hak, atau menyekat atau menghalang penggunaan dan keseronokan laman web ini oleh mana-mana pihak ketiga, sekatan atau perencatan tersebut termasuk, tanpa had, kelakuan yang adalah menyalahi undang-undang, atau yang boleh mengganggu atau menyebabkan kesusahan atau kesulitan kepada mana-mana orang dan penghantaran kandungan lucah atau menyinggung atau gangguan aliran biasa dialog dalam tapak ini.

Oh! Mata tidak mempunyai nilai wang dan tidak boleh digunakan untuk sebarang tujuan selain daripada menebus produk sexdollsoff yang ditetapkan. Ganjaran tidak akan tersedia pada bila-bila masa untuk dikembalikan untuk nilai tunainya.

Kami mungkin dari semasa ke semasa melaraskan Oh! Mata akaun ke atas atau ke bawah berkenaan dengan ralat perakaunan, berbilang akaun, bayaran balik yang dikeluarkan, produk yang dikembalikan atau disyaki penipuan, yang mana kami mempunyai kuasa penuh.

sexdollsoff berhak untuk meminda terma dan syarat ini dari semasa ke semasa.

Kami tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab ke atas sebarang kegagalan untuk melaksanakan, atau kelewatan dalam melaksanakan, mana-mana kewajipan kami di bawah kontrak yang disebabkan oleh Peristiwa Di Luar Kawalan Kami (yang bermaksud sebarang tindakan atau peristiwa di luar kawalan munasabah kami).

Jika Peristiwa Di Luar Kawalan Kami berlaku yang menjejaskan prestasi kewajipan kami di bawah kontrak:

(a) kami akan menghubungi anda secepat mungkin untuk memberitahu anda; dan

(b) kewajipan kami di bawah kontrak akan digantung dan masa untuk melaksanakan kewajipan kami akan dilanjutkan untuk tempoh Peristiwa Di Luar Kawalan Kami. Apabila Peristiwa Di Luar Kawalan Kami menjejaskan penghantaran produk kami kepada anda, kami akan mengatur tarikh penghantaran baharu dengan anda selepas Acara Di Luar Kawalan Kami tamat.

Anda boleh membatalkan kontrak yang terjejas oleh Acara Di Luar Kawalan Kami. Untuk membatalkan sila hubungi kami. Jika anda memilih untuk membatalkan, anda perlu memulangkan (atas kos kami) sebarang produk berkaitan yang telah anda terima dan kami akan membayar balik harga yang telah anda bayar, termasuk sebarang caj penghantaran.

Kami mungkin memindahkan hak dan kewajipan kami di bawah kontrak kepada organisasi lain, tetapi ini tidak akan menjejaskan hak anda atau kewajipan kami di bawah syarat ini.

Anda hanya boleh memindahkan hak atau kewajipan anda di bawah syarat ini kepada orang lain jika kami bersetuju secara bertulis.

Kontrak ini adalah antara anda dan kami. Tiada orang lain akan mempunyai apa-apa hak untuk menguatkuasakan mana-mana syaratnya.

Setiap perenggan terma ini beroperasi secara berasingan. Jika mana-mana mahkamah atau pihak berkuasa yang berkaitan memutuskan bahawa mana-mana daripadanya adalah menyalahi undang-undang atau tidak boleh dikuatkuasakan, perenggan yang selebihnya akan kekal berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya.

Jika kami gagal untuk mendesak anda melaksanakan mana-mana kewajipan anda di bawah syarat ini, atau jika kami tidak menguatkuasakan hak kami terhadap anda, atau jika kami menangguh berbuat demikian, itu tidak bermakna kami telah mengetepikan hak kami terhadap anda dan tidak akan bermakna anda tidak perlu mematuhi kewajipan tersebut. Jika kami mengetepikan lalai oleh anda, kami hanya akan berbuat demikian secara bertulis dan itu tidak bermakna kami akan mengetepikan sebarang lalai kemudian oleh anda secara automatik.

Perundangan berkaitan:

Syarat Perkhidmatan ini dan mana-mana perjanjian berasingan yang kami berikan kepada anda akan ditadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang UK:Syarat Perkhidmatan ini dan sebarang perjanjian berasingan yang kami berikan kepada anda akan ditadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang UK.